දවස…….

September 22, 2008 at 10:46 am Leave a comment

සියළු දේ අත් නොහැර

මොහොතකට අමතකව

නිදහසේ ඇස් පියවූ රාත්‍රිය…….

පැය හයක විවේකය

අවසන්ව අවදිවත්ම

යන්ත්‍රයක් විලසින්ම දිවෙන උදාසන……

විඩාවෙන් සිසිල් වන

දොළදුකින් සුසුම් ලන

ඉර මුදුන් දහවල………

පුරුදු මාවත  යලි පෙනෙන

අඳුර කැපී ගොඩවන

ක්ෂිතිජයේ කඩ ඉම සවස……

යළි…..

සියළු දේ අත් නොහැර

මොහොතකට අමතකව

නිදහසේ ඇස් පියාගත් රාත්‍රිය…….

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 1.

සුසුම් ලන ගංඟාව විශ්වාසය……..අවිශ්වාසය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


අතීත සටහන්

Blog Stats

  • 10,757 hits

%d bloggers like this: